Bostadsrättsföreningen Ekehjelmstorget har som ändamål att förvalta fastigheten och främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder för permanent boende samt hyra ut övriga lägenheter och lokaler inom fastigheten. Föreningen skall verka för att skapa ett tryggt, säkert och trivsamt boende för alla i fastigheten.
2010 förvärvade föreningen fastigheten från Familjebostäder. År 2012 döptes den om från "Dykärret Mindre 11" till "Brf Ekehjelmstorget".

Medlem i föreningen

Person som helt eller delvis äger bostadsrätt i föreningen är medlem i föreningen. Föreningen skriver ut ett upplåtelseavtal som bevis på ägarskap. Upplåtelseavtalet ger medlem rätt att nyttja och förvalta bostad under obegränsad tid. Härav namnet bostadsrätt. Så länge en medlem fullgör sina skyldigheter och så länge föreningen lever kan medlemmen inte förlora bostadsrätten.

Årsstämma

Som medlem är man med och fattar beslut om hur huset ska förvaltas. Den årliga föreningsstämman i maj är föreningens högsta beslutande organ. På årsstämman redovisas föreningens förvaltning och ekonomi, man väljer kandidater till styrelsen samt röstar gemensamt om ev. förändringar inför kommande år.

Inför årsstämman kan medlemmar lämna förslag (motion) som härmed måste tas upp för diskussion och beslutas om. Motioner skall lämnas till styrelsen senast 1 februari innan årsstämma.

Vid omröstning på stämman har varje bostadsrätt en röst, oavsett storlek på lägenhet och hushåll.

Styrelse

Vid den ordinarie årsstämman väljer medlemmarna styrelse, revisor och valberedning. Styrelsen styr över den löpande verksamheten och är ansvarig gentemot föreningens medlemmar. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på ett eller två år. Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på personer som kan väljas inför nästa årsstämma. Revisor/er granskar föreningens räkenskaper.

Styrelsen sammanträder ca 10-12 gånger per år. Förutom löpande förvaltning diskuteras även förslag och frågor som kommit in från medlemmar.

Förslag och frågor till styrelsen kan lämnas av föreningens medlemmar närsomhelst direkt till styrelsemedlem eller via brev i föreningens brevlåda eller via kontaktformulär på hemsida.

Föreningens stadgar

Det viktigaste juridiska styrdokumentet för föreningens medlemmar och dess styrelse är stadgarna. Dessa innehåller regler för styrelsens sammansättning, regler för årsstämma, för styrelsens och medlemmarnas ansvar inför föreningen mm. Stadgarna kan endast ändras vid majoritetsbeslut på två efterföljande stämmor. Ladda ner stadgar

Ordningsregler

Ett annat viktigt dokument för allas gemensamma trivsel är de gemensamma ordningsreglerna. Dessa kan beslutas gemensamt på stämma men kan även justeras och kompletteras av styrelsen vid behov. Våra ordningsregler
Valberedningen föreslog. vid senaste årsstämman 2022 att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vid årsstämman den 13 juni 2022 antogs styrelsen på bilden till vänster.

Bakre raden från vänster
Frida Cornell (Sekreterare), Lars Richt (Ordförande), Allan Skoglund (Kassör), Anders Bergman (Fastighetsansvar)
Främre raden:
Bengt Weber (Informationsansvarig), Karin Lundahl Hyresgästfrågor andrahandsuthyrning), Marit Wixell Tvättstuge- och soprumsansvar, Jan Celarek (Fastighetsansvar)

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen fördelar arbetet i styrelsen i olika ansvarsområden utifrån kompetens och intresse. Se under respektive person nedan. Dessa kan komma att ändras.

Karin Lundahl - Ekehjelmstorget 4 - Hyresgästfrågor, andrahandsuthyrning
Jan Celarek , Ekehjelmstorget 6 - Fastighetsfrågor, nycklar, säkerhet
Marit Wixell, Ekehjelmstorget 4 - Trädgårdsgrupp/ städ och tvättstuge ansvarig
Lars Richt, Ekehjelmstorget 2 - Ordförande
Bengt Weber, Ekehjelmstorget 2 - Information (IT och webb, m.m.)
Frida Cornell, Ekehjelmstorget 6 - Sekreterare
Allan Skoglund, Ekehjelmstorget 2 - Ekonomi
Anders Bergman , Ekehjelmstorget 12 - FastighetStyrelse, Stadgar och Årsstämma,


Styrelsens arbete

Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och ska se till att de beslut som medlemmarna fattar verkställs. Styrelsen delas upp i ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsens medlemmar väljs av medlemmarna vid den årliga ordinarie stämman, som där också utser revisorer och valberedning.

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter samt högst 3 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst 2 år av föreningsstämman.

Revisorer granskar föreningens räkenskaper och väljs på ett år i taget. Bostadsrättsföreningen Ekehjelmstorget sammanträder ungefär en gång i månaden. Däremellan sker mycket epost-kontakter och annat arbete.

Bilden ovan från mötet den 21 augusti 2018.

Stadgar

Stadgarna är nya och antogs på årsstämmorna 2017 och 2018. De nya stadgarna är något mer omfattande och är moderniserade för att följa nuvarande lagstiftning i bostadsrättslagen.

Du laddar ner stadgarna som PDF-fil genom att klicka på bilden ovan,

Årsstämma 

Årsstämma hålls vanligtvis till våren i maj månad och vi brukar hålla till på gården utanför föreningslokalen. Motioner till stämman ska lämnas in 2 månader innan stämman. Kallelse till stämman kommer separat till samtliga medlemmar.

Ekehjelmstorget. - året om.

Ett collage bilder från då och nu.