Information från Styrelsen 2023-06

Hej, här kommer lite information om vad som är aktuellt just nu.

Strömmen kommer att stängas av 23-07-12 mellan kl. 11:30-14:30 Se anslag i fastigheten för vidare information.

Årsprotokoll och Ekonomisk redovisning finns nu på hemsidan.

Trevlig sommar önskar Styrelsen 

 Våra gemensamma ordningsregler

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen och ska verka i enlighet med föreningens stadgar och verkställa de beslut som har fattats av föreningsstämman. I styrelsens löpande förvaltning ingår det övergripande ansvaret för ordningen i och utanför husen. Som ett led i detta har styrelsen utformat ett antal ordningsregler. Dessa ordningsregler kan komma att kompletteras och revideras. Ordningsreglerna gäller bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, andrahandshyresgäster, lokalhyresgäster och andra som bor i eller är verksamma i fastigheten. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna och ska verka för att dessa upprätthålls. Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar, som alla bör ha tillgång till och vara införstådda med.

Brandskydd

Se till att det finns minst en fungerande brandvarnare i lägenheten. Det är förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar, möbler, bänkar, mattor etc i trapphusen. (undantag rullatorer, etc)

Vid brand med rökutveckling kan prylar i trapphusen sinka och blockera och få fatala följder. Fria trapphus krävs även för att underlätta för ambulanspersonal.

Aktsamhet

Var rädd om och vårda fastighetens yttre och inre. Tänk på att alla kostnader för underhåll, reparationer, skadegörelse, etc. betalas av alla boende i huset. Om akut skada uppstår i fastigheten, kontakta förvaltare och jourtjänst enligt hemsida och anslagstavla i din port.

Säkerhet

Kontrollera alltid att porten går ordentligt i lås vid in- och utpassering. Undvik att sprida portkoder till obehöriga. Lämna inte källardörrar olåsta. Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Tvättstuga Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.

Tvättmaskinerna får inte användas för färgning av kläder eller liknande. Grövre tvätt av mattor etc får endast ske i avsedd maskin i mittersta tvättstugan.

Källarförråd I källarförråd får personliga tillhörigheter förvaras. Källargångar får inte blockeras eller användas som extra förvaring eller "grovsoprum".

Förvaring av bensin, fotogen, gasol etc i källarförråd är förbjudet enl. lag

Cyklar skall förvaras i cykelställ på gården, i cykelrummet bakom nya föreningslokalen eller i cykelrum i källaren. Cyklar får inte förvaras i trapphus eller i entréer.

För barnvagnar finns särskilda förråd i entréerna. Mopeder och motorcyklar får inte parkeras på gården.

Bilar får köra in för lastning och lossning endast.

Avfall Sopsuganläggningen med dess gröna sopnedkast på gården får endast användas för vanligt hushållsavfall. Se till att soppåsar är väl tillslutna. Pressa inte ner överfulla påsar och stora pizzakartonger, detta kan orsaka stopp i nedkast och rör.

Lägg inte långa och/eller vassa föremål i påsen, någon kan skada sig och det kan bli stopp i trumman. Om det är stopp i ett sopnedkast, använd ett annat nedkast på gården.

Grovsopor lämnas i grovsoprummet i servicegången mellan Ekehjelmstorget 2 och 4. Sortera glas, metall, plast och papper mm enligt anvisningarna i källsorteringsrum.

Miljöfarligt avfall som färg, kemikalier, bilbatterier etc får inte lämnas här.

Det man slänger i grovsoprummet måste få plats i kärlen. Större saker, som garderober, fåtöljer, sängar, byggnadsmaterial, kylskåp och dylikt måste forslas bort av den boende själv. Det finns flera företag hjälper till med bortforsling och här följer några exempel: pixall.se orkarinte.se

forts. >

Gårdar Var rädd om växtlighet och de arrangemang som finns på gården. Hjälp till att hålla rent, släng skräp i papperspellar eller sopnedkast. Andrahandsuthyrning Det är endast tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andrahand om man skriftligen har ansökt om och fått styrelsens godkännande. Ej godkänd andrahandsuthyrning, oavsett längd, kan leda till uppsägning.

Lägenhetsunderhåll & renovering Bostadsrättsinnehavare ansvarar för underhållet i lägenheten. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar, tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt innerdörrar.

För ytterdörr, bärande väggar, vatten- och avloppsrör, golvbrunn, fasad, balkong etc gäller särskilda regler. Se föreningens stadgar.

Utgå från att mer omfattande ombyggnationer kräver styrelsens tillstånd. Generellt tillåts inte ombyggnad av bärande väggar, ingrepp i bärande konstruktioner, förändringar av avlopps- och/eller vattenledningar eller dyl.

Vid ombyggnad av våtrum och ändringar av vatten- och avloppsledningar gäller särskilda regler och fackman skall därför alltid anlitas.

Styrelsen skall alltid godkänna ombyggnation i våtrum innan arbete påbörjas.

Om man är osäker om var gränserna går i sammanhanget är det bästa att fråga först.

Vad som får göras framgår för övrigt av föreningens stadgar.

Bostadsrättsinnehavare uppmanas att ha en tilläggsförsäkring för bostadsrätt knuten till sin hemförsäkring.

Hyrestagare får själv måla och/eller tapetsera om förutsatt att det görs fackmannamässigt. För allt annat arbete skall tillstånd begäras från styrelsen.

Hänsyn För att alla ska trivas i huset är det viktigt att man visar hänsyn mot sina grannar. Mellan kl. 22.00 och 08.00 skall ljudnivån hållas så låg som möjligt. Det gäller även i trapphus och på gårdar.

För tvättstugor gäller anvisade tider.

Skall du ha fest, visa gott omdöme och meddela grannar i förväg. Är ni på balkongen eller vistas på gården, tänk på att det ekar mellan fasaderna. Städa efter dig om ni använder gården eller föreningslokalen.

Störande arbeten i lägenheten såsom borrande och hamrande får ske vardagar mellan 08–18 och på lördagar 10–16. Undvik störande arbeten på söndagar.

Vid mer omfattande renoveringar med störande arbeten som följd ska ett meddelande om detta placeras väl synligt i entrén. Här ska framgå namn, lägenhets- nummer och telefonnummer till den som genom- för renoveringen. Man ska också upplysa om under hur lång tid arbetet beräknas pågå. Respektera de störningsfria tiderna ovan.

Grillning Grillning på balkong är inte tillåtet. Man får grilla på gården, men man bör stå några meter ut från fasaden så att röken inte slår in på balkonger eller in i öppna fönster. Balkonglådor måste hänga innanför balkongen, så att risk för nedfallande föremål inte finns.